Musika, Sining, at Edukasyong Pangkatawan

Inihanda ang seryeng ito para maunawaan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng musika, sining, at edukasyong pangkatawan bilang bahagi ng kanilang paglago sa pag-iisip, pangangatawan, at pagiging malikhain.

Author/s:

Violeta E. Hornilla, Isabelo R. Magbitang, at Servillano A. Padiz, Jr.

Level/s: Baitang 3, 4, 5, at 6

ORDER THIS BOOK

Binibigyang-diin nito ang paghuhubog ng pagtitiwala ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahan sa pamamagitan ng mga gawaing pangmag-aaral sa sining, musika, at edukasyong pangkatawan. Kabilang sa mga positibong layunin ng serye ang:

  • pagpapaliwanag ng inaasahang matututuhan ng mga mag-aaral sa bawat yunit;
  • paggamit ng mga araling maiuugnay sa kabutihang-asal;
  • paggamit ng mga lokal na materyales bilang pamalit sa mga may-kamahalang kagamitan na kailangan sa pag-aaral ng musika, sining, at edukasyong pangkatawan; at
  • pagkikintal ng mayamang kulturang Pilipino na may kaugnayan sa musika, sining, at edukasyong pangkatawan.

 

Mga Komponent:

Sanayang Aklat—Puno ng mga gawaing nagbibigay ng positibong kamalayan sa mag-aaral sa pagmamasid, pagbibigay-kahulugan, at masusing pagpapahayag ng mga kagandahang kanilang nakikita, naririnig, at nararamdaman

Patnubay ng Guro—Naglalaman ng mga malikhaing pamamaraang makatutulong sa mga guro na
maipahayag nang may kawilihan at kalayaan ang kanilang pagkamalikhain sa tatlong asignatura

 

 

Karapatang-Ari:

Baitang 3: 1995

Baitang 4: 1995

Baitang 5: 1998

Baitang 6: 1998

Are you a client?

Get your supporting materials here

Start typing and press Enter to search