Serye sa Araling Panlipunan para sa Mataas na Paaralan

Ang seryeng ito sa Araling Panlipunan para sa mataas na paaralan ay nagtataglay ng mga katangiang inaasahang makatutulong sa pag-aaral at higit na pag-unawa sa mga pangyayari sa kasaysayan at lipunan.

Author/s:

Kasaysayan ng Mundo: Teresita C. Valencia

Mga Kontemporaneong Isyu: Atty. Gerard Michael O. Zaraspe at Teresita C. Valencia

Ekonomiks Para sa Umuunlad na Pilipinas: Gerard Michael O. Zaraspe

Coordinator: Ma. Teresa C. Bayle; Project Director: Sr. Josefina F. Nebres, ICM

 

Level/s: High School

ORDER THIS BOOK

Nagtataglay ang serye ng sumusunod:

  • mayaman at tiyak na mga impormasyon
  • mga impormasyong sa tuwina’y iniuugnay sa kasalukuyang panahon
  • mga araling naglalayong masukat ang mga konsepto at mga natutuhan sa mga aralin sa pamamagitan ng kritikal na paraan
  • mga tanong na nagpapaigting sa pagiging mapanuri ng mga mag-aaral
  • may mga buod na nagbubuklod sa mga konsepto at mahahalagang kaisipang natutuhan
  • malalalim na pagsasanay para sa isang lohikal na pagsusuri sa makatwirang pagharap o pagtugon sa mga suliranin at isyu, malawak na pag-unawa sa mga konsepto at kasanayan, at higit sa lahat, buhay na damdaming makabansa at maka-Pilipino

Ang bawat aklat sa seryeng ito ay magsisilbing gabay ng mga mag-aaral tungo sa iba’t ibang kasanayang nakatutulong sa pag-aaral, sa pakikipag-ugnayan, at sa pakikibaka sa buhay.

Kalakip sa seryeng ito ang isang learning guide na gagabay sa mga guro sa kanilang pagtuturo.

 

 

Karapatang-ari:

Kasaysayan ng Kabihasnang Asyano: 2014

Kasaysayan ng Mundo: 2015

Ekonomiks Para sa Umuunlad na Pilipinas: 2016

Mga Kontemporaneong Isyu: 2018

Are you a client?

Get your supporting materials here

Start typing and press Enter to search