Nakapagbabagong Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang programa sa edukasyon sa pagpapakatao na nagbibigay-daan sa tunay na pagbabago para sa mga mag-aaral at paaralan!

Author/s:

Grade 7: Sr. Lourdes M. Dulay, ICM

Grade 8: Fr. Romeo B. Gonzales, MS

Grade 9: Sr. Carmeli Ma. V. Catan, OSA

Grade 10: Ma. Belen B. De Jesus, Ph.D.

 

Level/s: 7, 8, 9, and 10

ORDER THIS BOOK
  • Isinusulong at pinasisigla ang pagtuturo ng mga pangunahing pagpapahalaga sa nakapagbabagong edukasyon sa antas ng mga silid-aralan
  • Itinataguyod ang pagbabago ng kultura sa lipunang Pilipino sa pamamagitan ng isang pinalakas na programa sa edukasyon sa pagpapakatao sa pagbibigay-pansin sa Pag-unawa sa Kasarian, Kapaligiran, Edukasyong Pulitikal, at Edukasyon sa Katarungan at Kapayapaan
  • Inirerekomenda ng Komisyon ng mga Superintendente ng CEAP (SupCom)
  • Binibigyang kakayahan ang mga mag-aaral na maging tunay na nakapagbabago sa salita, isip, at gawa
  • Tinutulungan silang maunawaan at mapahalagahan nang mas malalim ang papel ng pamilya, nililinang ang kanilang tiwala sa sarili at katatagan ng sarili, at nilalayong gawing sensitibo ang mga mag-aaral—ang mga kabataan—sa pangangailangang tumugon sa tawag ng pagtataguyod ng pagkakasundo sa sansinukob
  • Sa paggamit ng seryeng ito, inaasahan ang mga mag-aaral na: maging mapagpahalaga sa buhay at dangal ng tao; aktibong makilahok sa mga gawain ng pamilya, komunidad, at bayan; itanim sa kanilang mga isip at puso ang mga nakapagbabagong pagpapahalaga sa pagkamamamayan; at itaguyod nang may pananagutan ang mas mabuting kalidad ng buhay.

 

 

Karapatang-ari:

Baitang 7: 2017

Baitang 8: 2017

Baitang 9: 2017

Baitang 10: 2017

 

Are you a client?

Get your supporting materials here

Start typing and press Enter to search