Ibong Adarna

Ang Ibong Adarna ay kabilang sa Pilipino Klasiks ng Phoenix Publishing House, Inc. Ito ay naglalaman ng makabuluhang mga pagtalakay upang—

– patingkarin ang pagtuturo ng panitikan sa pamamagitan ng makabagong pagtugon
– buhayin ang mga klasikong akdang naaangkop sa hinihingi ng bagong kurikulum sa Filipino
– ihasik ang diwa ng katarungan at kapayapaan, pagkakapantaypantay, pangangalaga sa kapaligiran, at kamulatang pampolitika at panlipunan

Author/s:

Editor: Florante C. Garcia; Editor-Koordineytor: Servillano T. Marquez, Jr.

Level/s: High School

ORDER THIS BOOK
  • Nililinang nito ang kritikal at mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasanayang pampag-iisip
  • Nagdaragdag ng mga karunungan at kasanayan sa pagtalakay sa akdang pampanitikan
  • Pinauunlad ang pagkamalikhain ng mga mag-aaral sa pagpapahayag ng sarili sa wikang Filipino
  • Iniuugnay ang akda sa mga kasalukuyang pangyayari upang malinang ang pagkatao at ang pag-unawa sa halaga ng kapwa

 

 

Karapatang-ari:

2002

Are you a client?

Get your supporting materials here

Start typing and press Enter to search