Florante at Laura

Kabilang ang Florante at Laura sa Pilipino Klasiks ng Phoenix Publishing House, Inc. Isa itong natatanging genre ng akdang pampanitikan na naglalayong magpayaman sa kaalaman at mapanuring pagpapahalaga sa panitikan tungo sa pagiging mabisang komyunikeytor sa Filipino.

Author/s:

Mga Editor: Concepcion D. Javier at Florante C. Garcia; Editor-Koordineytor: Servillano T. Marquez, Jr.

Level/s: High School

ORDER THIS BOOK

Isang napapanahong pagtalakay:

  • nakapokus sa idealisadong pagtingin sa pamilya, lipunan, at kahalagahan ng pananampalataya bilang aspekto sa pagbabagong tatag sa daigdig
  • nagtataguyod ng alternatibong pagtugon sa pakikidigma o pakikipagtunggali—pagpapatawad, pakikipag-usap, at pagpaparaya sa Diyos, ang paghahatol at pagpaparusa, at higit sa lahat, ang pagpapanaig
    ng kabutihan laban sa kasamaan
  • gumagamit ng mga makabagong dulog sa paglinang at pagpapaunlad ng talasalitaan
  • naglalaman ng mga tanong sa pag-unawa sa nilalaman na naglalayong lalong mapatibay ang kognitibong kasanayan gamit ang konsepto ng multiple intelligence
  • liban sa mga kasanayan sa mapanuring pagbasa, nililinang din ang kasanayang pampag-iisip (thinking skills) sa tulong ng mga kagamitang pampag-iisip (thinking tools)
  • nililinang din ang mga angking pagpapahalaga (values) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga gawaing nakapokus naman sa core values ng DepEd
  • inilalabas ang guro at mga mag-aaral sa bawat pahina ng aklat upang maiugnay ang talakayan sa higit na malawak na larangan sa labas ng klasrum

 

 

Karapatang-ari:

2004

Are you a client?

Get your supporting materials here

Start typing and press Enter to search